Tỉnh An Giang đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

0
244

Cách đây hơn 7 năm, phong trào ‘Học tập suốt đời trong gia đình và dòng họ’ được Hội Khuyến học tỉnh triển khai. Phong trào đã hun đúc ý thức học tập và tinh thần hiếu học, vượt qua trở lực, khó khăn để con, cháu được đến trường, được trang bị tri thức, trở thành người có kiến thức, có ích cho xã hội.

Nhân rộng mô hình học tập suốt đời

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, tỉnh đang triển khai chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong nhân dân, thông qua việc xây dựng và triển khai hiệu quả, nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; hình thành, phát triển mô hình “Công dân học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Khen thưởng cho học sinh giỏi

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ, hội viên của hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở được học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, nhà nước, Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hầu hết nhân dân được học tập, thông tin về xây dựng mô hình học tập suốt đời.

Phấn đấu 90% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 75% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 80% cộng đồng (tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận “Cộng đồng học tập”; 85% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”; 40% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập” đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 60% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 3 huyện được công nhận “Huyện học tập”…

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, có 100% cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp và nhân dân được học tập, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước về công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là xã hội học tập bền vững và xu thế phát triển mô hình học tập giai đoạn 2026-2030; 95% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 85% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 85% cộng đồng (tổ nhân dân tự quản, tổ dân phố và tương đương) được công nhận “Cộng đồng học tập”; 95% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận “Đơn vị học tập”; 60% người lao động trong “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,“Cộng đồng học tập” đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 80% cán bộ, công chức, nhân viên trong “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 55% huyện được công nhận “Huyện học tập”.

Thúc đẩy phong trào phát triển

Để đạt mục tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về xây dựng xã hội học tập. Phát triển nguồn lực thông tin, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, thu hút nhân dân thường xuyên tham gia học tập về giáo dục, chuyển giao công nghệ, phổ biến khoa học – kỹ thuật, nhằm áp dụng hiệu quả vào hoạt động lao động, sản xuất – kinh doanh tại địa phương, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hội khuyến học các cấp, nhằm thực hiện hiệu quả và chất lượng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình học tập. Thường xuyên tập huấn cho cán bộ, hội viên hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở nhằm cập nhật, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Huy động nguồn lực xã hội, tăng cường đóng góp của cộng đồng trong tham gia và phát triển phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình học tập tiêu biểu, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay của đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng và công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”, “Huyện học tập”, “Tỉnh học tập”… Qua đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của địa phương.

Theo Báo An Giang

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here