Phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 – 2026

0
448

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2219/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026.

Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 – 2026 hướng tới việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản nhằm tăng cường cung cấp, phổ biến tri thức, phục vụ nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, thực hiện các định hướng phát triển đất nước.

Trong giai đoạn 2022-2026, xuất bản mới và tái bản 500 đầu sách dưới dạng xuất bản phẩm điện tử theo các thể loại: Sách chính trị – xã hội và văn hóa (300 đầu sách); Sách thông tin đối ngoại (100 đầu sách song ngữ Việt – Anh); Sách thiếu niên, nhi đồng (100 đầu sách). Xây dựng trang tin điện tử (website) và phần mềm ứng dụng trên thiết bị máy tính, điện thoại di động (app) để lưu trữ và phát hành sách điện tử của Chương trình Sách quốc gia…

Chương trình được triển khai từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình Sách quốc gia bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Sách quốc gia; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Sách quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Vụ thư viện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here